Linux’da ne alan kaplıyor bulma

du -h [DIZIN] | grep '[0-9\.]\+G'